+ Etwinning and CEIP GRAXAL: Cooperate to educate

Saturday, November 24, 2012

Cooperate to educate

Cooperate to educate  and not to support the corruption
Coopera para educar e non para apoiar a corrupción

Background music / Música de fondo : Sweet home Alabama
                      All people   who have  the great fortune of being  doubly  educators  because  we  are   teachers and parents simultaneously  ,   know the importance of good communication between families and schools  . We  also  know  that the running  of the school should   be   under  current  pedagogical criteria and   ,  obviously  , democratic rules .
       As everybody should know  , a good and direct  contact between parents and teachers,  always   under the  law  and  regulations governing such communication ,  can  avoid distortion and  misinformation  (not verified or  manipulated  )  in resolving  possible coexistence   conflicts in  an   Educational  Community. We all can also  suppose   that a school  works  as an educational institution open and with channels and  legal / democratic ways  of participation and working.
     And  thus ,  to help a school  to be  really an authentic Educational Community it is basic to take part and  cooperate in the  life of the center, using channels and legal tools that  we  have  at our disposal ,  and the common  sense   in default of general or statutory norm to resort .
All in all,  cooperating, being informed correctly, taking part democratically and talking is basic  to educate and  to help our boys/girls.
       Here are some links to: Schools for parents , models of family-school cooperation, opinion  articles about education and collaboration , and an interesting  report  of the European Parliament about  these issues . 
    Read them calmly . It´s worth it.

                    
*Cooperation : school and parents .Parents´perceptions
*Parental involvement in everyday school life
* Parents and teachers . Responsibilities

*Strengthening Cooperation Among Parents and Schools 
*A good school climate 
* Orientación familiar. La familia y la escuela.
* Curso de Escuela de Padres
* Relación familia -escuela
*La convivencia escolar :necesaria y posible
*Anticiparse a los problemas
Background music / Música de fondo : Sweet home Alabama
        Todos os que temos  a inmensa sorte de ser  dobremente educadores  por ser  profesores e  pais á vez,  sabemos o importante que é   a  boa comunicación entre familias e  escola   así como o bo  funcionamento dun  centro educativo  baixo criterios pedagóxicos  actuais    e     ,  obviamente  ,  democráticos  ,os cais  son o cerne do que denominamos Comunidade Educativa . 
    Como todo o mundo debe saber , unha sa  e  directa  relación   entre  pais  e   profesores   , e  sempre  da  man da normativa  legal  vixente   que  regula ese tipo de comunicacións ,   pode evitar  calquer distorsión  por información errónea  , non contrastada ou  mesmamente manipulada ou intoxicada  ,  á   hora de resolver e enfocar  unha  hipotética situación de conflito na convivencia nun centro educativo .
    Tamén todos podemos supor  que  un colexio  non se xestiona como se fose  un cortijo ou unha   finca privada  ou a golpe de caprichos de algún/ha , ainda que ás veces a percepción subxectiva da realidade  fainos ver o contrario . Todos , lóxicamente ,   supoñemos a un colexio  como   unha  institución  educativa  aberta ,  con canles    legais  e democráticos   de participación  e   funcionamento   e onde os principios de legalidade  ,  transparencia   ,  participación e xestión democrática son algo máis que unha mera   declaración   solemne   , enmarcada   de xeito decorativo,  dentro  dunha páxina web .  E estamos  no certo   ,  deben ser reais dentro da Comunidade educativa .
     E así , tendo  en conta o dito no parágrafo anterior, para  axudar  a que  un colexio sexa realmente  unha auténtica  Comunidade Educativa   é  fundamental  participar   e    cooperar  ca vida do centro .Usando as  vías e ferramentas legais que temos a nosa disposición  e o sentido común ,   que sempre é moi necesario    , en defecto de norma legal, regulamentaria  ou xurisprucencia á que acollernos .
    En definitiva , cooperar,  informándose correctamente  ,  participando  democráticamente, dialogando  e xestionando con transparencia e honradez todos os asuntos , tanto os económicos como os socioeducativos  é  fundamental para  educar e axudar aos nosos  nenos/as.   
    Aí arriba  quedan algúns enlaces sobre Escolas de pais  , modelos de experiencias   cooperativas de familia–escola   ,  orientacións ás familias sobre a escola , e un  interesante  informe do  Parlamento  Europeo sobre estes temas.
Léanse con  calma.  Paga a pena . 


         
INTERESTING WEBS
image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com image hosting by picturetrail.com Image Hosting by PictureTrail.com image hosting by picturetrail.com
AN EBOOK OF AN ETWINNING PROJECT AWARDED WITH QUALITY LABEL
UN CADERNO DIXITAL DE MATEMÁTICAS GALARDONADO CO SELO DE CALIDADE ETWINNING

Follow this blog by e-mail. Seguir este blog por correo


DOWNLOADS. DESCARGAS

POSTERS AND POSTCARDS   EUROPE MAPS   EDUCATIONAL BOOKLETS
image hosting by picturetrail.com

image hosting by picturetrail.com